Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

Za głośno? Co jest za głośne? Tylko cisza. Cisza, w której się człowiek rozpada jak w próżni.
— Erich Maria Remarque - "Łuk Triumfalny"
Reposted frommisery misery viacytaty cytaty
9812 395d 450

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viadezynwoltura dezynwoltura
2255 59cd 450
Reposted fromink ink viadezynwoltura dezynwoltura

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viadezynwoltura dezynwoltura

February 18 2017

9428 9048 450
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaPoranny Poranny
9684 ea7c 450
3085 d74c 450

vintageeveryday:

Eiffel Tower, mid-construction, August 21, 1888.

Pamięć bywa ułomna – myślałem, że cię nie zapamiętam, a nie potrafię zapomnieć.
— P. Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viaxvou xvou
8338 ccd4
Reposted fromcorvax corvax vianocnatesciowa nocnatesciowa

February 17 2017

1278 cc9d 450
Reposted fromverronique verronique

July 10 2015

4775 c2b9 450
4147 116d 450
Reposted fromkotowate kotowate viajanealicejones janealicejones
Wyszło na wasze: to, kim się było, u ludzi większe ma znaczenie niż to, kim się jest.
— Andrzej Sapkowski - ' Sezon burz '
Reposted fromwetryagain wetryagain viasmutnazupa smutnazupa

July 06 2015

Lipy już przekwitają, a ja jestem strasznie zdenerwowany, bo wychodzi na to, że nie potrafię już żyć bez Ciebie.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, "Listy na wyczerpanym papierze"
8728 f376 450
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
8730 d01d 450
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
W rzeczywistości piekło jest przeraźliwie chłodne. To miejsce zimne i rozpaczliwie samotne.
— Jayne Ann Krentz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl